22 Feb

Beoordelingscriteria voor een goed wetenschappelijk onderzoek, deel 2

In deze blog worden de verschillende begrippen voor een goed wetenschappelijk onderzoek gedetailleerd uitgelegd. Deze blog is van onschatbare waarde voor mensen die streven naar academische afstudeerniveau (s), zich inzetten voor het uitvoeren van onderzoek met nauwkeurig beschreven resultaten, of betrokken zijn bij een op wetenschap gebaseerd onderzoek en/of Evidence-based research. Het biedt waardevolle inzichten en praktische richtlijnen die nuttig zijn voor een goed gedegen onderzoek en het verantwoorden hiervan. Bovendien, gezien de groeiende nadruk op kritisch denken, is het essentieel om informatie vast te leggen zoals hieronder is vermeld.

Lees ook deze blog (deel 1) voor meer informatie. Indien gewenst, kun je ook deze blog lezen over hoe de betrouwbaarheid, validiteit en repliceerbaarheid van een onderzoek kunnen worden verhoogd.

 


Wetenschappelijke criteria voor een goed onderzoeksrapport, deel 2


Om ervoor te zorgen dat een onderzoek van hoge kwaliteit is, is het belangrijk om uitgebreid te testen en de bevindingen voortdurend te valideren, deze aan te scherpen en waar nodig te verbeteren. Een goed onderzoek is zelden een lineair proces, maar vereist voortdurende aanpassingen. Het komt vaak voor dat veronderstellingen die aan het begin van het traject zijn gemaakt, halverwege worden aangepast of zelfs volledig veranderen. Daarom mag het aanpassen van een onderzoeksvraag halverwege het traject nooit een probleem zijn; het aanpassen tussendoor is inherent aan het proces. Tussentijdse aanpassingen dragen ook bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek.
Design Thinking, samen met Agile en Sprint planning, zijn bij uitstek geschikt om het bovengenoemde te realiseren. Deze methodieken helpen niet alleen bij het ontwikkelen van ideeën tot hoogwaardige proof of concepten/producten, maar ook bij het flexibel omgaan met veranderingen tijdens het onderzoeksproces. Hoe Design Thinking, Agile en Sprint kunnen bijdragen aan ontwikkeling van een goede proof of concept en producten, zal ik een andere keer in een andere blog uitleggen.

Laten we nu eerst inzoomen op de verschillende hoofdstukken en paragrafen die een goed onderzoek en dus een onderzoeksrapport moet omvatten.

Volgens Baarda & De Goede (2011) en Verhoeven (2010) dient een adviesrapport en/of wetenschappelijke publicatie ten minste de volgende onderdelen te bevatten: een samenvatting aan het begin, gevolgd door een voorwoord, inhoudsopgave, begrippenlijst, aanleiding en inleiding, literatuurstudie, onderzoeksplan, resultaten, conclusie en discussie, aanbevelingen, literatuurlijst, en eventuele bijlagen. De inhoud van diverse hoofdstukken wordt hieronder gedetailleerd beschreven. Lees ook deze blog (deel 1) voor meer informatie.

Verder lees ook het boek van Baarda & De Goede (Basisboek methoden en technieken), waarin zeer handige tips en adviezen staan over hoe een goed onderzoek uitgevoerd kan worden.


Samenvatting, voorwoord, inhoudsopgave & begrippenlijst

Samenvatting van het rapport: Een samenvatting van een rapport is een beknopte en overzichtelijke weergave van de belangrijkste punten, bevindingen en conclusies die in het volledige rapport worden gepresenteerd. Het doel van een samenvatting is om lezers een snel inzicht te geven in de inhoud van het rapport zonder dat ze het hele document hoeven door te lezen. Het zou de essentie van het rapport moeten vastleggen, inclusief de belangrijkste informatie, resultaten en aanbevelingen, zodat lezers kunnen beslissen of ze het volledige rapport willen bestuderen. Een goede samenvatting moet helder, bondig en accuraat zijn, en de kernboodschappen van het rapport effectief communiceren.

Voorwoord: Een voorwoord is een sectie aan het begin van een boek, rapport, scriptie of ander document waarin de auteur of redacteur kort reflecteert op de totstandkoming van het werk. In het voorwoord kan de auteur bijvoorbeeld zijn of haar dankbaarheid uiten aan personen die hebben bijgedragen aan het werk, zoals docenten, collega’s, vrienden of familieleden. Het kan ook worden gebruikt om de lezer te informeren over de achtergrond of motivatie voor het schrijven van het werk, evenals eventuele belangrijke overwegingen of contextuele informatie. Over het algemeen biedt het voorwoord een persoonlijke en informele introductie tot het document, geschreven door de auteur zelf.

Inhoudsopgave: Een inhoudsopgave is een overzicht aan het begin van een document, zoals een rapport, scriptie, boek of artikel, dat de hoofdstukken, secties en subsecties van het document samenvat en hun paginanummers vermeldt. Het biedt lezers een snelle referentie om de structuur en inhoud van het document te begrijpen en hen te helpen bij het navigeren door de verschillende delen ervan.

Begrippenlijst: Een begrippenlijst is een sectie in een boek, rapport, scriptie of ander document waarin specifieke termen, begrippen, acroniemen of jargon worden gedefinieerd en verklaard. Het doel van een begrippenlijst is om de lezer te helpen bij het begrijpen van de gebruikte terminologie in het document. Elk begrip wordt gewoonlijk gevolgd door een beknopte definitie of uitleg, vaak aangevuld met voorbeelden of contextuele informatie om de betekenis verder te verduidelijken. De begrippenlijst kan worden geplaatst aan het begin of aan het einde van het document, afhankelijk van de voorkeuren van de auteur of de richtlijnen van de publicatie.


Aanleiding en inleiding

Hoofdstuk 1 van een rapport omvat typisch een inleiding waarin de context van het bedrijf wordt beschreven. Dit omvat een overzicht van het bedrijf, inclusief informatie over de sector, grootte, missie en visie. De aanleiding, probleemstelling en hoofdvraag van het onderzoek worden geïntroduceerd, samen met eventuele deelvragen. De huidige en gewenste situatie van het bedrijf worden geschetst, gevolgd door een begrippenkader en een analyse van de relevantie of toegevoegde waarde van het onderzoek. Het heldere doel van het onderzoek wordt uiteengezet, inclusief een analyse van de markt, concurrentie en stakeholders. Requirements worden vastgesteld met behulp van de MoSCoW-methode, en de positie van de onderzoeker binnen de organisatie wordt verduidelijkt. Dit alles draagt bij aan een duidelijk begrip van de context en het belang van het onderzoek.

Hieronder worden de verschillende onderdelen van hoofdstuk 1 verder uitgewerkt:

Inleiding

De inleiding van het onderzoeksrapport biedt een overzicht van de context waarin het onderzoek plaatsvindt en introduceert de belangrijkste aspecten van het bedrijf of de organisatie.

Context van het bedrijf

Dit omvat een beschrijving van het bedrijf of de organisatie waarop het onderzoek betrekking heeft, inclusief informatie over de sector, de grootte, de missie en visie, en andere relevante achtergrondinformatie.

Aanleiding, probleemstelling en hoofdvraag

De aanleiding voor het onderzoek wordt besproken, waarbij de specifieke uitdagingen, problemen of kansen worden benadrukt die de aanleiding vormen voor het uitvoeren van het onderzoek. Hieruit vloeit voort de formulering van de probleemstelling, die de focus en richting van het onderzoek aangeeft.

Probleemstelling, onderzoeksvraag en eventuele deelvragen:

  • Probleemstelling: Dit is een expliciete verklaring van het probleem of de kwestie die het onderwerp van het onderzoek vormt. Het geeft aan waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en waarom het probleem belangrijk is om te onderzoeken.
   • Ernst van het probleem en gevolgen van inactiviteit: Naast het benoemen van het probleem is het van cruciaal belang om de ernst ervan te benadrukken en de potentiële gevolgen van inactiviteit te bespreken. Hierbij kan worden ingegaan op de impact van het probleem op verschillende aspecten van het bedrijf of de organisatie, zoals financiën, reputatie, klanttevredenheid, operationele efficiëntie, enzovoort. Door de ernst van het probleem en de mogelijke negatieve gevolgen van inactiviteit helder af te bakenen, wordt de urgentie van het onderzoek en de noodzaak voor actie benadrukt. Dit helpt bij het verkrijgen van steun en betrokkenheid van belanghebbenden en vergroot de motivatie om het probleem aan te pakken.
  • Onderzoeksvraag: Dit is een specifieke vraag die wordt gesteld om het probleem aan te pakken en richting te geven aan het onderzoek. Het is de vraag die onderzoekers proberen te beantwoorden door middel van hun onderzoek.
  • Deelvragen: Dit zijn vragen die voortkomen uit de hoofdonderzoeksvraag en helpen om het onderzoek op te splitsen in kleinere, behapbare stukken. Deelvragen zijn bedoeld om specifieke aspecten van het onderwerp te onderzoeken en dragen bij aan het begrip van het grotere probleem. Advies is om altijd te motiveren waarom er voor elke deelvraag is gekozen en hoe deze bijdraagt aan het beantwoorden van de hoofdvraag.

Huidige situatie en gewenste situatie

Een beschrijving van de huidige situatie van het bedrijf of de organisatie wordt gegeven, samen met een schets van de gewenste situatie of doelstellingen die het bedrijf wil bereiken. Dit helpt om de context te begrijpen waarin het onderzoek plaatsvindt en de rationale achter de onderzoeksvragen te verduidelijken.

Begrippenkader, relevantie of toegevoegde waarde van het onderzoek:

  • Begrippenkader: Dit omvat de concepten en termen die worden gebruikt in het onderzoek, en biedt definities en afbakeningen van deze begrippen. Het begrippenkader helpt om een gemeenschappelijk begrip te creëren en zorgt ervoor dat alle betrokkenen dezelfde terminologie gebruiken.
   • Zorg altijd ervoor dat er een afbakening en operationalisering van begrippen plaatsvindt. Het is namelijk van essentieel belang om de begrippen in het onderzoek goed af te bakenen en te operationaliseren. Afbakening houdt in dat de grenzen van de begrippen duidelijk worden gedefinieerd om verwarring te voorkomen en consistentie te waarborgen. Operationalisering betekent dat abstracte begrippen worden omgezet in meetbare variabelen of indicatoren, zodat ze objectief kunnen worden gemeten of geobserveerd. Dit maakt het mogelijk om later te beoordelen in hoeverre de beoogde doelen zijn behaald en om conclusies te trekken over de effecten van bijvoorbeeld interventies of veranderingen. Zonder duidelijke operationalisering van begrippen kan het moeilijk zijn om empirisch bewijs te leveren voor het behalen van gewenste effecten of om de impact van het onderzoek vast te stellen.
  • Relevantie: Dit verwijst naar de mate waarin het onderzoek van belang is voor de praktijk, beleid, wetenschap of andere relevante domeinen. Het beoordeelt of het onderzoek een bijdrage kan leveren aan bestaande kennis, het oplossen van problemen of het nemen van beslissingen.
  • Toegevoegde waarde: Dit duidt op het unieke of innovatieve aspect van het onderzoek en hoe het bijdraagt aan het vullen van lacunes in bestaande kennis of praktijk. Het meet de impact of de waarde die het onderzoek kan bieden ten opzichte van eerdere studies of initiatieven. Toegevoegde waarde kan in verschillende vormen voorkomen, en de belangrijkste worden hieronder vermeld.
   • 1. Economische meerwaarde: Dit verwijst naar de economische voordelen die voortvloeien uit het onderzoek. Het kan bijvoorbeeld gaan om het identificeren van nieuwe marktkansen, het verbeteren van efficiëntie in bedrijfsprocessen, kostenbesparingen of het stimuleren van economische groei. Onderzoek dat economische meerwaarde biedt, kan leiden tot verbeterde concurrentiepositie van bedrijven, nieuwe werkgelegenheid, of het vergroten van de economische welvaart van een regio of land.
   • 2. Ecologische meerwaarde: Dit betreft de positieve impact van het onderzoek op het milieu en duurzaamheid. Het kan gaan om het identificeren van milieuvriendelijke oplossingen, het verminderen van milieubelasting, het behoud van biodiversiteit, of het bevorderen van milieubescherming. Onderzoek met ecologische meerwaarde draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van vervuiling en het bevorderen van een duurzame levensstijl en ontwikkeling.
   • 3. Wetenschappelijke meerwaarde: Dit verwijst naar de bijdrage van het onderzoek aan de wetenschappelijke kennis en het begrip van een bepaald onderwerp. Het kan gaan om het ontwikkelen van nieuwe theoretische inzichten, het beantwoorden van onbeantwoorde vragen, het weerleggen van bestaande theorieën, of het identificeren van nieuwe onderzoeksgebieden. Onderzoek met wetenschappelijke meerwaarde draagt ​​bij aan de vooruitgang van de wetenschap en kan leiden tot nieuwe ontdekkingen, methodologieën en benaderingen binnen een vakgebied.
   • 4. Psychologische meerwaarde: Dit omvat de impact van het onderzoek op psychologische processen, gedrag en welzijn van individuen en groepen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het begrijpen van menselijk gedrag, emoties, cognitieve processen, motivatie, of het identificeren van factoren die van invloed zijn op geestelijke gezondheid en welzijn. Onderzoek met psychologische meerwaarde kan leiden tot verbeterde interventies voor psychische gezondheid, effectievere communicatiestrategieën, betere besluitvorming en het bevorderen van veerkracht en welzijn bij individuen en gemeenschappen.
   • 5. Maatschappelijke meerwaarde: Dit betreft de impact van het onderzoek op de samenleving als geheel, inclusief sociale structuren, normen, waarden en beleid. Het kan gaan om het bevorderen van sociale rechtvaardigheid, het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals armoede, ongelijkheid en discriminatie, het versterken van sociale cohesie en het bevorderen van inclusiviteit. Onderzoek met maatschappelijke meerwaarde kan bijdragen aan de ontwikkeling van effectiever beleid, het bevorderen van sociale verandering en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor diverse gemeenschappen en bevolkingsgroepen.

Heldere doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek moet duidelijk worden uiteengezet, waarbij wordt aangegeven wat het beoogt te bereiken en welke bijdrage het zal leveren aan het oplossen van de geïdentificeerde problemen of het realiseren van de gestelde doelen. Dit helpt om de focus van het onderzoek te definiëren en de verwachtingen van de lezer te bepalen. Het is van groot belang dat het doel duidelijk wordt geformuleerd, zodat alle betrokkenen begrijpen wat de beoogde uitkomst of het beoogde resultaat is. Het doel kan variëren afhankelijk van het type onderzoek en de context, maar over het algemeen moet het specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (SMART-doel).

Markt-, concurrentie- en stakeholdersanalyse

Een analyse van de markt waarin het bedrijf opereert, inclusief concurrentie- en stakeholdersanalyse, wordt uitgevoerd om een breder begrip te krijgen van de externe omgeving en de belangrijkste actoren die van invloed zijn op het bedrijf.

Het is van groot belang om altijd stakeholders op te nemen, bijvoorbeeld door middel van een stakeholdersanalyse. Hierbij kunnen zowel primaire als secundaire stakeholders worden geïdentificeerd, met hun respectievelijke belangen. Vervolgens kan worden beschreven welke stakeholders van belang zijn voor het onderzoek en waarom deze stakeholders worden betrokken. Meer informatie over stakeholdersanalyse kan je hier lezen.

Eventueel kunnen alle bevindingen worden samengevat in een SWOT-analyse van het bedrijf/organisatie/situatie. Door alle bevindingen van het onderzoek samen te vatten in een SWOT-analyse, kan het bedrijf/organisatie een duidelijk beeld krijgen van de interne sterke en zwakke punten, evenals de externe kansen en bedreigingen waarmee het wordt geconfronteerd. Dit stelt de opdrachtgever, maar ook een onderzoeker in staat om strategische beslissingen te nemen en doelgerichte acties te ondernemen om de positie in de markt te versterken en de gestelde doelen te bereiken.

Requirements

Het is van essentieel belang om altijd de requirements (vereisten) aan het begin van een onderzoeksrapport op te nemen. Deze requirements zijn de specifieke criteria en verwachtingen die door de opdrachtgever en andere belangrijke belanghebbenden, zoals eindgebruikers, worden gesteld aan de oplossing die voor het probleem moet worden ontwikkeld. Deze vereisten kunnen variëren en worden geëvalueerd op basis van verschillende ontwerpcriteria, zoals haalbaarheid, wenselijkheid en levensvatbaarheid. Haalbaarheid richt zich op de vraag of de voorgestelde oplossing technisch, financieel en operationeel uitvoerbaar is binnen de beschikbare middelen en tijdlijnen. Wenselijkheid houdt rekening met de mate waarin de oplossing tegemoetkomt aan de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden, inclusief gebruikers, klanten en andere betrokken partijen. Levensvatbaarheid omvat de duurzaamheid en effectiviteit van de oplossing op lange termijn, inclusief factoren zoals marktpotentieel, concurrentiepositie en risicobeheer. Met andere woorden, bij levensvatbaarheid gaat het om de continuïteit van de oplossing, en dat deze dus op de lange termijn meegaat. Het beoordelen van de vereisten aan de hand van deze drie criteria helpt bij het identificeren van de meest geschikte oplossing voor het probleem en het maximaliseren van de kans op succes bij de implementatie ervan.

Tip: Lees hier meer gedetailleerde informatie over het vermelden van requirements in een onderzoeksrapport.

Een handige methode om de vereisten te prioriteren is de MoSCoW-methode, die helpt om ze te classificeren op basis van hun urgentie en belang voor het project. Het opnemen van vereisten waarborgt dat het onderzoek zich richt op het vervullen van de behoeften van de belangrijkste belanghebbenden en dat de uiteindelijke oplossing effectief zal zijn in het aanpakken van het probleem. Bovendien kan later in het hoofdstuk Resultaten eenvoudiger worden aangetoond dat er aan gestelde eisen en wensen van verschillende stakeholders is voldaan, wat kan aantonen dat het gewenste effect met de gecreëerde oplossing kan worden gerealiseerd.

Over Moscow methodiek: De MoSCoW-methode is een techniek die vaak wordt gebruikt in projectmanagement en requirements engineering om de prioriteiten van eisen en vereisten te bepalen. De naam “MoSCoW” is een acroniem dat staat voor:

– Must have: Dit zijn de essentiële eisen die absoluut aanwezig moeten zijn in het eindproduct of de oplossing. Deze eisen zijn van cruciaal belang voor het succes van het project en vormen de kernfunctionaliteit.

– Should have: Dit zijn belangrijke eisen die sterk worden aanbevolen om op te nemen in het eindproduct of de oplossing. Hoewel ze niet essentieel zijn, dragen ze aanzienlijk bij aan de waarde en bruikbaarheid ervan.

– Could have: Dit zijn optionele eisen die wenselijk zijn maar niet van kritiek belang. Ze kunnen worden opgenomen als er voldoende tijd en middelen beschikbaar zijn, maar kunnen ook worden uitgesteld naar latere versies van het product.

– Won’t have (at this time): Dit zijn eisen die bewust zijn uitgesloten van de huidige scope van het project. Ze worden niet geïmplementeerd in de huidige fase, maar kunnen in de toekomst worden overwogen.

Door de eisen te categoriseren op basis van deze vier niveaus, helpt de MoSCoW-methode projectteams en belanghebbenden om duidelijkheid te krijgen over wat essentieel is en wat optioneel is, waardoor ze beter kunnen prioriteren en beslissingen kunnen nemen over de scope van het project. Dit draagt bij aan een effectieve resourceallocatie en helpt om te voldoen aan de belangrijkste doelstellingen van het project.

Positie van de onderzoeker

Naast de bovengenoemde aspecten is het belangrijk om de positie van de onderzoeker binnen de organisatie te verduidelijken. Dit omvat informatie over de rol van de onderzoeker, zijn of haar relatie met het bedrijf of de organisatie, en eventuele belangen of perspectieven die van invloed kunnen zijn op het onderzoek. Het benoemen van de positie van de onderzoeker draagt bij aan de transparantie en geloofwaardigheid van het onderzoek, en helpt de lezer om de context van het onderzoek beter te begrijpen.


Literatuurstudie (theoretisch kader)

In literatuurstudie (het theoretisch kader) worden relevante begrippen, definities, modellen en theorieën gepresenteerd die verband houden met het onderzoeksonderwerp. Een goed theoretisch kader (literatuurstudie) behandelt relevante theorieën voor elke deelvraag. Als er geen relevante theorieën kunnen worden gevonden, kan men gebruik maken van experts en veldonderzoek. Voor meer informatie kan ook deze blog worden geraadpleegd; de genoemde methodieken in deze blog zijn eveneens bruikbaar voor een degelijk wetenschappelijk onderzoek.

Een literatuurstudie omvat doorgaans:

 1. Relevante wetenschappelijk kader: Dit omvat het identificeren en begrijpen van bestaand onderzoek en theoretische perspectieven die relevant zijn voor het onderwerp van de studie. Dit kan inhouden dat verschillende benaderingen, concepten en modellen worden geanalyseerd om een grondige basis te bieden voor het onderzoek. Door een goed begrip van het wetenschappelijk kader kunnen onderzoekers hun eigen onderzoek plaatsen binnen de bredere context van bestaande kennis.
 2. Mogelijke oplossingen van probleem conform bestaande studies: Dit houdt in dat de literatuurstudie zich richt op het identificeren van oplossingen of benaderingen die in eerdere studies zijn voorgesteld of toegepast om het onderzochte probleem aan te pakken. Door het analyseren van eerdere onderzoeken kunnen onderzoekers inzicht krijgen in wat heeft gewerkt, wat niet heeft gewerkt en welke uitdagingen er mogelijk zijn bij het implementeren van oplossingen. Dit kan helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën voor het aanpakken van het onderzoeksprobleem.
 3. Generalisatie en gebruik van meerdere theorieën: Dit betreft het verkennen en integreren van verschillende theoretische perspectieven en conceptuele kaders om een uitgebreider begrip van het onderwerp te ontwikkelen. Het kan inhouden dat meerdere theorieën worden gebruikt om hetzelfde fenomeen te verklaren of dat verschillende benaderingen worden toegepast om een meer holistisch beeld te krijgen. Door gebruik te maken van meerdere theorieën kunnen onderzoekers generalisaties maken en complexe fenomenen beter begrijpen vanuit verschillende invalshoeken.

Zoals hierboven vermeld, zijn de volgende aspecten ook van groot belang bij een degelijk literatuuronderzoek:

 • Behandeling van relevante theorieën per deelvraag: Een goed theoretisch kader binnen een literatuurstudie houdt in dat voor elke deelvraag relevante theorieën worden behandeld. Dit betekent dat de literatuurstudie zich richt op het identificeren en analyseren van theorieën die specifiek van toepassing zijn op elk aspect of elke dimensie van het onderzoek. Door relevante theorieën te behandelen per deelvraag kunnen onderzoekers een diepgaander begrip ontwikkelen van de verschillende aspecten van het onderwerp en een solide theoretische basis leggen voor het onderzoek.
 • Gebruik van experts en field research indien nodig: Als er geen relevante theorieën kunnen worden gevonden in de bestaande literatuur, kunnen onderzoekers gebruikmaken van andere bronnen van kennis, zoals experts op het gebied of field research. Dit kan inhouden dat onderzoekers interviews afnemen met experts in het veld om inzichten te verzamelen of dat ze zelf observaties en data verzamelen door middel van veldwerk. Door gebruik te maken van experts en field research kunnen onderzoekers aanvullende informatie verkrijgen die kan bijdragen aan het begrip van het onderwerp en het vinden van oplossingen voor het onderzochte probleem.
 • Gebruik van case studies en leren van andere velden: Het kan zeer waardevol zijn om case studies te gebruiken als aanvulling op het theoretisch kader. Case studies bieden gedetailleerde, contextspecifieke informatie over specifieke situaties of gevallen die relevant zijn voor het onderzoek. Door het analyseren van case studies kunnen onderzoekers praktijkvoorbeelden bestuderen en lessen trekken uit ervaringen in vergelijkbare of gerelateerde situaties. Bovendien kan het leren van andere vakgebieden en disciplines bijdragen aan een breder perspectief en nieuwe inzichten bieden die vervolgens kunnen worden toegepast op de eigen situatie. Het vertalen van lessen uit andere velden naar de eigen context kan leiden tot innovatieve benaderingen en oplossingen voor het onderzochte probleem.
 • Aanvullende informatie kan worden verkregen via andere vormen van desk research en field research. Deze blog biedt extra informatie; de genoemde methodieken kunnen ook worden gebruikt om de literatuurstudie verder uit te breiden.

 

Tip 1: Boeken raadplegen

Advies is ook om naast gedrukte boeken voor literatuurstudie ook gebruik te maken van digitale boeken, die gemakkelijk toegankelijk zijn via platforms zoals Google Scholar. Google Scholar is een zoekmachine voor wetenschappelijke literatuur en academische bronnen, waarmee onderzoekers gemakkelijk toegang krijgen tot een breed scala aan wetenschappelijke artikelen, papers en andere academische bronnen van over de hele wereld. Je kunt het zelf ervaren op scholar.google.com .

 

Tip 2: AI gebruiken voor literatuuronderzoek

Artificial Intelligence (AI) kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het uitvoeren van literatuuronderzoek. Enkele manieren waarop AI kan worden gebruikt, zijn onder meer:

 • Automatische zoekalgoritmen: AI-gestuurde zoekalgoritmen kunnen worden gebruikt om grote hoeveelheden literatuur te doorzoeken op relevante informatie. Deze algoritmen kunnen patronen identificeren en relevante bronnen aanbevelen op basis van zoektermen en filters.
 • Text mining en natural language processing (NLP): AI-technieken zoals text mining en NLP kunnen worden gebruikt om grote hoeveelheden tekstuele data te analyseren en te interpreteren. Hiermee kunnen onderzoekers snel belangrijke concepten, thema’s en verbanden identificeren in literatuur.
 • Samenvatting en extractie van informatie: AI kan worden gebruikt om automatisch samenvattingen te genereren van literatuur, waardoor onderzoekers snel een overzicht kunnen krijgen van relevante informatie. Ook kan AI helpen bij het extraheren van specifieke informatie, zoals citaties, statistieken of kernconcepten.
 • Identificatie van trends en patronen: AI kan trends en patronen in literatuur identificeren door middel van analyse van grote datasets. Hierdoor kunnen onderzoekers inzicht krijgen in ontwikkelingen binnen een bepaald vakgebied of thema.
 • Classificatie en clustering van literatuur: AI kan worden gebruikt om literatuur te classificeren en te clusteren op basis van verschillende criteria, zoals onderwerp, methode of relevantie. Dit kan onderzoekers helpen bij het organiseren en structureren van literatuur voor een efficiëntere analyse.

 

Enkele AI-programma’s (websites) die vaak worden gebruikt voor literatuuronderzoek en andere toepassingen zijn Bing Chat, Perplexity en Copy.AI.

Deze platforms maken gebruik van geavanceerde AI-technologieën zoals natural language processing (NLP) en machine learning om verschillende taken uit te voeren, zoals zoeken naar relevante literatuur, genereren van samenvattingen, creëren van content en meer. Onderzoekers kunnen deze tools gebruiken als aanvulling op hun eigen methoden om literatuuronderzoek efficiënter en effectiever uit te voeren. Dit stelt hen in staat om meer tijd te besteden aan het analyseren van bevindingen en het genereren van nieuwe inzichten.

Let op: Indien er gebruik wordt gemaakt van AI, is het cruciaal om de uitkomsten zorgvuldig te controleren op juistheid. Daarnaast is het van belang om bronnen te gebruiken die betrouwbaar zijn en niet afkomstig zijn van platforms zoals Wikipedia. Het is eveneens essentieel om te controleren of er sprake is van vooringenomenheid (bias). Dit kan worden bereikt door verschillende bronnen te vergelijken, bijvoorbeeld door middel van een meta-analyse. Ook is het aan te raden om alle bevindingen in eigen woorden te beschrijven en deze toe te passen binnen de specifieke context van het onderzoek of de situatie. Verder, houd er rekening mee om nooit bedrijfsgevoelige informatie door AI te laten nakijken. Denk hierbij aan cijfers/prestaties, bedrijfsproblemen of gepatenteerde technologieën die het bedrijf onderscheidend maken. Het uitlekken van bedrijfsgegevens en het openbaar maken van informatie kan anders het gevolg zijn van het onjuist gebruik van AI.

Houd er tot slot ook rekening mee dat zinnen die door AI zijn gegenereerd, als plagiaat kunnen worden beschouwd. Daarom is het van groot belang om zinnen in je eigen woorden te formuleren. Bovendien kunnen teksten die door AI zijn geschreven vaak een lagere rang krijgen van zoekmachines en social media websites vanwege detectiealgoritmen, wat kan leiden tot het filteren van informatie en dus bijdraagt aan verminderde effectiviteit.

Binnenkort zal ik een aparte blogpost plaatsen over AI-programma’s en andere webapplicaties die bruikbaar kunnen zijn voor zowel onderzoek als onderwijs.

 


Onderzoeksplan (methoden en technieken)

In het hoofdstuk “Onderzoeksplan” (methoden en technieken) is het van belang om zo nauwkeurig mogelijk weer te geven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Hierbij dient te worden beschreven welke testplannen bijvoorbeeld zijn gebruikt, specifiek wie er is geïnterviewd, waarom zij zijn geselecteerd, welke vragen er zijn gesteld (topiclijst), waarom er voor een bepaalde aanpak is gekozen, hoe de kwaliteit van het eigen onderzoek is gewaarborgd en wat er is gedaan om de betrouwbaarheid en validiteit te verhogen. Om het leesbaar te houden, is het raadzaam om per deelvraag de gebruikte methoden en technieken weer te geven. Dit kan worden gedaan door:

 • Voor elke deelvraag de specifieke onderzoeksmethoden en -technieken te benoemen die zijn gebruikt om de vraag te beantwoorden.
 • Het doel en de rationale achter de gekozen methoden en technieken kort toe te lichten.
 • Eventuele overwegingen met betrekking tot betrouwbaarheid, validiteit en generaliseerbaarheid van de resultaten aan te geven. Lees indien gewenst hier hoe je de betrouwbaarheid en validiteit kunt vergroten, en hier hoe je je aanpak in de bijlage kunt documenteren.
 • Indien van toepassing, de criteria voor selectie van steekproeven, de samenstelling van de steekproeven en eventuele bias te beschrijven.
 • Te vermelden hoe de gegevens zijn verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd met betrekking tot elke deelvraag.

Tip: Een goed onderzoeksrapport omvat altijd verschillende methodologieën, gebaseerd op zowel deskresearch als fieldresearch. Bovendien moet er altijd uitgebreid worden getest om aan te tonen dat bepaalde bevindingen daadwerkelijk overeenkomen met de realiteit. Ook dient er in het onderzoeksrapport veelvuldig naar bronnen verwezen te worden. Een bron kan literatuur zijn, maar kan ook gebaseerd zijn op persoonlijke communicatie, overlegmomenten, stand-ups, tests met eindgebruikers en andere belangrijke doelgroepen, gesprekken tijdens koffieafspraken, bevindingen die naar voren zijn gekomen tijdens presentaties, gesprekken met experts, enzovoorts. Met andere woorden, een bron hoeft niet per definitie een website of een boek te zijn. De bronnen moeten doorgaans altijd worden beschreven volgens de APA-stijl.


Als gestreefd wordt naar het opstellen van een onderzoeksrapport van zeer hoge kwaliteit op academisch niveau, dan moet het volgende ook worden beschreven in het onderzoeksplan:

1. Repliceerbaarheid:
• Zorg voor gedetailleerde beschrijvingen van de procedures en methoden die zijn gebruikt voor gegevensverzameling en -analyse.
• Documenteer eventuele aanpassingen of wijzigingen die tijdens het onderzoek zijn aangebracht.
• Maak gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumenten en technieken wanneer mogelijk.

2. Generaliseerbaarheid en overdraagbaarheid van onderzoek:
• Beschrijf de doelgroep of populatie waarop het onderzoek van toepassing is.
• Geef een heldere uitleg van de criteria die zijn toegepast bij de selectie van de steekproef, inclusief de populatie waaruit de steekproef is genomen en de redenen voor deze keuzes.
• Beschrijf eventuele strategieën die zijn ingezet om selectiebias te minimaliseren en om representativiteit te waarborgen. Geef hierbij ook aan in hoeverre de bevindingen van het onderzoek naar verwachting kunnen worden gegeneraliseerd naar andere populaties of contexten.
• Overweeg mogelijke beperkingen of belemmeringen voor generaliseerbaarheid en bespreek hoe deze kunnen worden aangepakt.

3. Verantwoording van keuze van data:
• Leg uit waarom specifieke gegevensbronnen zijn gekozen en waarom deze relevant zijn voor het onderzoek.
• Beschrijf hoe de betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte gegevensbronnen zijn beoordeeld.
• Documenteer eventuele ethische overwegingen met betrekking tot de gegevensverzameling. Beschrijf hierbij welke procedures zijn genomen om ethische goedkeuring voor het onderzoek te verkrijgen, inclusief het verkrijgen van toestemming van deelnemers, waarborgen van vertrouwelijkheid van gegevens en bescherming van privacy.
• Beschrijf eventuele ethische dilemma’s die tijdens het onderzoek zijn opgetreden, en welke maatregelen er zijn genomen om de deelnemers te beschermen.

4. Gekozen veld, objecten, meetinstrumenten en statistische technieken:
• Specificeer de gebruikte onderzoekstechnieken en instrumenten, beschrijf hierbij uitgebreid hoe de verzamelde gegevens zijn geanalyseerd, inclusief de toegepaste statistische tests, modellen of software. Verklaar tevens hoe deze methoden bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen en het verkrijgen van betrouwbare resultaten.
• Beschrijf eventuele pilottests of pretests die zijn uitgevoerd om de geschiktheid van de gekozen instrumenten te valideren.
• Identificeer ook welke eventuele andere middelen en faciliteiten zijn gebruikt voor het uitvoeren van het onderzoek, zoals personeel, apparatuur, ruimte en financiële steun. Verduidelijk eventuele samenwerkingen met andere instanties en beschrijf hoe deze bijdragen aan het succes van het onderzoek.

5. Operationalisering van hypothesen/variabelen:
• Beschrijf hoe abstracte concepten zijn geoperationaliseerd in meetbare variabelen.
• Geef een rationale voor de selectie van de gebruikte variabelen en meetmethoden.
• Documenteer de hypotheses en voorspellingen die zijn getest en leg uit hoe deze zijn afgeleid uit de theoretische basis van het onderzoek.

6. Verantwoording gekozen variabelen en parsimony/zunigheid hiervan:
• Leg uit waarom specifieke variabelen zijn opgenomen in het onderzoek en hoe deze bijdragen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen.
• Beschrijf hoe parsimonie is nagestreefd in het onderzoek door alleen die variabelen op te nemen die essentieel zijn voor het onderzoek.
• Overweeg het gebruik van bestaande literatuur om variabelen te selecteren en te rechtvaardigen.

7. Causale verbanden tussen variabelen:
• Bespreek hoe causale verbanden tussen variabelen zijn onderzocht en geëvalueerd.
• Geef aan of causale inferenties mogelijk zijn op basis van het onderzoeksontwerp en de gebruikte methoden.
• Overweeg het gebruik van longitudinale of experimentele ontwerpen om causale relaties te onderzoeken.

8. Context van het onderzoek:
• Beschrijf de context waarin het onderzoek plaatsvindt en hoe deze context relevant is voor de onderzoeksvragen.
• Bespreek eventuele externe factoren of invloeden die van invloed kunnen zijn op de interpretatie van de resultaten.
• Documenteer de relevantie van de context voor de generaliseerbaarheid en overdraagbaarheid van de bevindingen.

9. Betrouwbaarheid:
• Bespreek maatregelen die zijn genomen om de betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen, zoals het gebruik van gestandaardiseerde procedures en methoden.
• Documenteer eventuele interbeoordelaarsbetrouwbaarheid of test-hertestbetrouwbaarheid die zijn uitgevoerd.
• Beschrijf de nauwkeurigheid en consistentie van de gebruikte meetinstrumenten.

10. Gebruik van experts:
• Geef aan hoe experts zijn betrokken bij het ontwerp of de uitvoering van het onderzoek.
• Beschrijf hoe de expertise van experts is gebruikt om methodologische beslissingen te informeren of te valideren.
• Documenteer eventuele professionele affiliaties of ervaringsniveaus van de betrokken experts.

11. Validiteit en gebruik van meerdere onderzoeksmethoden:
• Bespreek hoe verschillende vormen van validiteit (zoals inhoudsvaliditeit, criteriumvaliditeit, constructvaliditeit) zijn beoordeeld.
• Overweeg het gebruik van triangulatie door meerdere methoden of gegevensbronnen te combineren om de validiteit van de bevindingen te versterken.
• Beschrijf de methoden die zijn gebruikt om de interne en externe validiteit van het onderzoek te waarborgen.

Vergeet ook niet aan te tonen hoe je ervoor hebt gezorgd dat aan de opgestelde eisen en wensen van belanghebbenden, dus requirements, is voldaan.

12. Interne consistentie:
• Leg uit hoe de interne consistentie van het onderzoek is beoordeeld, bijvoorbeeld door het controleren van de consistentie tussen verschillende meetinstrumenten of items.
• Documenteer eventuele methoden die zijn gebruikt om inconsistenties of tegenstrijdigheden in de gegevens te identificeren en op te lossen.
• Bespreek hoe de consistentie van de bevindingen is geëvalueerd in relatie tot de theoretische basis van het onderzoek.

13. Vermijding van bias:
• Identificeer mogelijke bronnen van bias in het onderzoek en beschrijf hoe deze zijn aangepakt.
• Geef aan hoe de onderzoeker subjectiviteit heeft geminimaliseerd bij het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens.
• Documenteer eventuele strategieën die zijn gebruikt om selectiebias, responsebias, waarnemingsbias en andere vormen van vertekening te vermijden. Beschrijf gedetailleerd de stappen die zijn genomen om mogelijke bias en vertekening in het onderzoek te minimaliseren, zoals randomisatie, controlevariabelen en dubbelblinde procedures.
• Formuleer strategieën die zijn genomen om mogelijke beperkingen en beperkingen van het onderzoek weg te nemen.

De volgende aanvullende informatie kan worden opgenomen in het onderzoeksplan:

14. Tijdschema met mijlpalen en deadlines:
• Beschrijf het gedetailleerde tijdschema dat is gebruikt om de verschillende fasen van het onderzoeksproces te doorlopen, inclusief geplande mijlpalen en deadlines.
• Geef aan welke specifieke afwijkingen zijn opgetreden in het oorspronkelijke plan van aanpak en hoe hiermee is omgegaan.

15. Eindconclusie:
• In de eindconclusie van hoofdstuk methoden en technieken is het van essentieel belang om een volledige reflectie op het proces te bieden. Dit omvat het bespreken van uitdagingen en hoe ze zijn overwonnen, het evalueren van de gekozen methodologie, het bespreken van kwaliteit van het onderzoek, het identificeren van beperkingen en ethische overwegingen, en het trekken van lessen voor toekomstige projecten. Reflecteer op lessen die zijn geleerd tijdens het opstellen van het onderzoeksplan en hoe deze kunnen worden toegepast op toekomstige onderzoeksprojecten. Bespreek mogelijke verbeterpunten of aanbevelingen voor toekomstige onderzoekers. Belang en relevantie van het onderzoek dienen benadrukt te worden, gevolgd door afsluitende opmerkingen die de kernpunten samenvatten en de algemene visie van het onderzoek beklemtonen.

Over triangulatie: Triangulatie is een methode die vaak wordt gebruikt in onderzoek om de betrouwbaarheid en validiteit van de bevindingen te vergroten door verschillende onderzoeksmethoden, dataverzamelingsinstrumenten, bronnen of onderzoekers te combineren. Het doel van triangulatie is om een meer alomvattend en genuanceerd begrip van het onderzochte fenomeen te verkrijgen door middel van het combineren van diverse perspectieven en benaderingen.

Er zijn verschillende vormen van triangulatie, waaronder:

1. Methodologische triangulatie: Hierbij worden verschillende onderzoeksmethoden gebruikt om dezelfde vraag of fenomeen te onderzoeken. Bijvoorbeeld, naast interviews kunnen ook observaties en enquêtes worden gebruikt om een completer beeld te verkrijgen.

2. Data-triangulatie: Dit houdt in dat verschillende soorten data worden verzameld om een fenomeen te bestuderen. Bijvoorbeeld, naast kwalitatieve data zoals interviews, kunnen ook kwantitatieve data zoals enquêtes worden verzameld.

3. Onderzoekerstriangulatie: Dit houdt in dat meerdere onderzoekers/experts bij het onderzoek betrokken zijn om subjectieve beoordelingen en interpretaties te valideren en de betrouwbaarheid van de bevindingen te vergroten.

4. Theoretische triangulatie: Hierbij worden verschillende theoretische perspectieven gebruikt om een fenomeen te onderzoeken, dit valt onder meta analyse. Door verschillende theoretische kaders te combineren, kan een dieper begrip worden verkregen van het onderzochte fenomeen.

Door triangulatie toe te passen, kunnen onderzoekers de validiteit en betrouwbaarheid van hun bevindingen vergroten, omdat verschillende benaderingen elkaar aanvullen en eventuele vertekeningen of beperkingen in één benadering kunnen compenseren. Dit draagt bij aan een meer solide basis voor conclusies en aanbevelingen in het onderzoek.

Het documenteren van bovengenoemde aspecten in het onderzoeksplan draagt bij aan de transparantie, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het onderzoek en draagt bij aan het streven naar een onderzoeksrapport van zeer hoge kwaliteit.


Resultaten, conclusies en discussies

Resultaten, conclusies en discussie vormen de kern van het onderzoeksrapport, waarbij de resultaten worden gepresenteerd, de conclusies een samenvatting geven van de bevindingen en de discussie de betekenis van de resultaten bespreekt, inclusief vergelijkingen met eerdere onderzoeken en literatuur, identificatie van beperkingen en suggesties voor toekomstig onderzoek. Hieronder is meer gedetailleerde informatie opgenomen:

 • Resultaten: In het hoofdstuk ”resultaten” worden de feitelijke bevindingen van het onderzoek gepresenteerd, vaak in de vorm van data, statistieken, grafieken of andere visuele representaties. Het is belangrijk om de resultaten nauwkeurig en objectief weer te geven, zonder interpretatie of conclusies toe te voegen op dit punt. Tevens is het van belang om per deelvraag een helder en beknopt antwoord te geven, waarbij de informatie overzichtelijk wordt gepresenteerd.Daarnaast is het essentieel om in de resultaten sectie niet alleen de feitelijke bevindingen van het onderzoek te presenteren, maar ook een koppeling te maken met de opgestelde requirements die aan het begin van het hoofdstuk zijn opgenomen (indien ze aanwezig zijn!). Hierbij moet worden aangegeven in hoeverre de geselecteerde oplossingen voor het probleem voldoen aan de criteria van haalbaarheid, wenselijkheid en levensvatbaarheid.
  • Het is tevens belangrijk om aan te tonen dat de geselecteerde/gecreëerde oplossingen daadwerkelijk het probleem kunnen oplossen. Dit kan onder andere worden bereikt door te beschrijven hoe het beoogde effect zal worden gerealiseerd en hoe dit kan worden aangetoond, of door te vermelden wat er is gedaan om te bewijzen dat de voorgestelde oplossing daadwerkelijk werkt. Verschillende onderzoeksmethoden, zoals kwantitatieve analyses en kwalitatieve interviews, kunnen worden gebruikt om te laten zien hoe de oplossingen hebben bijgedragen aan het verbeteren van de situatie en het aanpakken van het probleem.
  • Visualisaties en tabellen kunnen worden gebruikt om de data te verduidelijken, waarbij deze genummerd moeten worden en voorzien van een verwijzing in de tekst. Gedetailleerde informatie kan eventueel worden verplaatst naar bijlagen en hiernaar worden verwezen in de tekst. Het is echter cruciaal om het onderzoeksrapport zo te schrijven dat het zonder de bijlagen kan worden gelezen; de bijlagen dienen slechts als referentie.
 • Conclusies: De conclusies vormen een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en geven antwoord op de onderzoeksvragen. Deze moeten direct voortkomen uit de resultaten en worden ondersteund door het bewijs dat in het onderzoek is verzameld.
 • Discussie: In de discussie wordt de betekenis en implicaties van de resultaten besproken, en worden ze vergeleken met eerdere onderzoeken en literatuur. Ook worden eventuele beperkingen van het onderzoek geïdentificeerd en wordt er een kritische analyse gegeven van de methodologie. Deze sectie biedt ruimte voor interpretatie, reflectie en suggesties voor toekomstig onderzoek.

Het laatste hoofdstuk van het onderzoeksrapport omvat doorgaans aanbevelingen en een eventueel implementatieplan. Deze omvatten in ieder geval:

 • Generaliseerbaarheid van aanbevelingen: Het is belangrijk om de belangrijkste aanbevelingen te benoemen, waarbij gedetailleerd wordt ingegaan op wat er gedaan moet worden om tot eventuele vervolgstappen te komen en het gewenste effect te maximaliseren.
  • Zorg er altijd voor dat de aanbevelingen niet alleen van toepassing zijn op de specifieke context van het onderzoek, maar ook generaliseerbaar zijn naar bredere situaties of populaties indien van toepassing.
  • Bij het opstellen van aanbevelingen is het van cruciaal belang om ook de risico’s weer te geven die eventueel voortvloeien uit de gekozen strategieën/oplossingen. Dit kan worden gedaan door een risicoanalyse uit te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van een risicomatrix. Door middel van een risicomatrix kunnen potentiële risico’s worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geprioriteerd op basis van hun impact en waarschijnlijkheid. Deze risicoanalyse biedt waardevolle inzichten in mogelijke obstakels die de uitvoering van de aanbevelingen kunnen beïnvloeden, evenals strategieën om deze risico’s te beheren of te verminderen. Het gebruik van een gestructureerde risicomatrix helpt onderzoekers om proactief te anticiperen op potentiële uitdagingen en om effectieve risicobeheersingsmaatregelen te implementeren om de succesvolle uitvoering van het implementatieplan te waarborgen.
   • Belangrijkste risico’s hebben altijd betrekking op ethiek en wetgeving; deze dienen zo gedetailleerd mogelijk te worden uitgewerkt.
  • Interne consistentie: De aanbevelingen moeten congruent zijn met de conclusies die zijn getrokken op basis van de resultaten van het onderzoek. Zorg voor een consistente benadering en vermijd tegenstrijdigheden tussen de conclusies en de aanbevelingen.
  • Vermijding van normatieve aanbevelingen: Wees voorzichtig met het doen van normatieve aanbevelingen die gebaseerd zijn op persoonlijke overtuigingen of waarden. De aanbevelingen moeten gebaseerd zijn op objectieve bevindingen en analyse van het onderzoek.
  • Bruikbaarheid en valorisatie van aanbevelingen: Zorg ervoor dat de aanbevelingen praktisch toepasbaar zijn en waarde toevoegen aan relevante belanghebbenden. Denk na over manieren om de aanbevelingen te valoriseren en te verspreiden, bijvoorbeeld door middel van beleidsrapporten, richtlijnen of praktische tools.
 • Implementatieplan: Het implementatieplan geeft een gedetailleerde strategie weer voor het omzetten van de aanbevelingen in concrete acties. Het kan ook informatie bevatten over hoe je van je prototype/eindproduct een succes kunt maken, inclusief handige tips voor je opdrachtgever en verwijzingen naar de haalbaarheid en levensvatbaarheid van je ideeën/oplossing. Meer informatie hierover vind je hier.

Implementatieplan

 • Een implementatieplan omvat onder andere:
   • Stappenplan: Beschrijf de specifieke stappen die moeten worden genomen om elke aanbeveling te implementeren, inclusief verantwoordelijkheden, deadlines en benodigde middelen.
   • Monitoring en evaluatie: Bepaal hoe de voortgang van de implementatie zal worden gemonitord en geëvalueerd. Identificeer meetbare indicatoren om succes te meten en pas indien nodig de implementatiestrategie aan op basis van de resultaten van de monitoring.
   • Stakeholderbetrokkenheid: Betrek relevante belanghebbenden bij de implementatie van de aanbevelingen. Identificeer wie er betrokken moet zijn bij elke stap van het implementatieproces en hoe zij kunnen bijdragen aan het succes ervan.
   • Communicatiestrategie: Ontwikkel een communicatiestrategie om belanghebbenden op de hoogte te houden van de voortgang van de implementatie en om eventuele zorgen of vragen te adresseren. Communiceer duidelijk over de doelstellingen, verwachtingen en voordelen van de implementatie.
   • Budget en middelen: Bepaal de benodigde financiële middelen en andere middelen die nodig zijn voor de implementatie van de aanbevelingen. Zorg ervoor dat er voldoende budget beschikbaar is en dat de middelen effectief worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.
   • Trek conclusies over hoe de opdrachtgever haalbaarheid en levensvatbaarheid van je ideeën/oplossing kan waarborgen, en maak waar nodig een koppeling met budget en middelen.
   • Eventuele risico’s: Noem de risico’s kort op, en verwijs indien nodig naar andere hoofdstukken waar deze risico’s beschreven zijn.

  Door een gedetailleerd implementatieplan op te stellen, kunnen de aanbevelingen van het onderzoek effectief worden geïmplementeerd en kan hun impact worden gemaximaliseerd. Dit draagt ​​bij aan het waarborgen van een succesvolle overgang van onderzoek naar praktijk.

  Zoals hierboven vermeld, mijn advies is ook om het boek van Baarda & De Goede (Basisboek methoden en technieken) te lezen, hierin staan zeer handige tips en adviezen over hoe een goed onderzoek uitgevoerd kan worden.

In deze blog kan je lezen hoe je de betrouwbaarheid, validiteit en repliceerbaarheid kunt vergroten tijdens het onderzoeksproces, en hoe je de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden adequaat kunt verantwoorden.


BRONNEN

Raadpleeg eventueel ook de onderstaande boeken over onderzoeksmethoden:


Tags: beoordelingscriteria , wetenschappelijk onderzoek , wetenschappelijk onderzoek doen , wetenschappelijk onderzoeksbureau , onderzoeksbeoordeling , onderzoeksmethodologie , wetenschappelijke methode , onderzoeksmethoden , onderzoeksstrategie , wetenschappelijke analyse , onderzoeksresultaten , wetenschappelijke publicatie , onderzoeksevaluatie , wetenschappelijke innovatie , onderzoeksontwerp , onderzoeksprotocollen , wetenschappelijke kennisontwikkeling

  Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *