14 Jan

Meer details over betrouwbaarheid

In hun kwalitatieve onderzoek definieerden Lincoln en Guba (1985) betrouwbaarheid als de mate van consistentie en herhaalbaarheid van de resultaten. Dit verwijst naar de controle van een onderzoeker die niet betrokken is bij het onderzoeksproces, bekend als externe controle, om te verifiëren of de bevindingen, interpretaties en conclusies ondersteund worden door de verzamelde gegevens. In kwalitatief onderzoek wordt betrouwbaarheid, ofwel ‘dependability’, vergelijkbaar geacht met betrouwbaarheid, ofwel ‘reliability’, in kwantitatief onderzoek (Bryman & Bell, 2007, pp. 40-43).

Ook moet een onderzoek overdraagbaar zijn. Overdraagbaarheid in kwalitatief onderzoek verwijst naar de mate waarin de bevindingen van een onderzoek relevant en toepasbaar zijn op andere vergelijkbare situaties, populaties of verschijnselen. Om dit aan te tonen, kunnen onderzoekers een gedetailleerde beschrijving gebruiken om de context, omstandigheden en situaties waarin de bevindingen zijn verkregen, nauwkeurig te documenteren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een experiment plan. Dit helpt andere onderzoekers om te beoordelen of de bevindingen ook van toepassing kunnen zijn op vergelijkbare contexten buiten de oorspronkelijke onderzoekssetting.

Tot slot moeten resultaten ook objectief zijn. Objectiviteit verwijst naar de mate van neutraliteit in de bevindingen van een onderzoek. Dit betekent dat de bevindingen gebaseerd zijn op de reacties van de deelnemers en niet op mogelijke vooroordelen of persoonlijke motivaties van de onderzoeker. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de vooringenomenheid van de onderzoeker de interpretatie van de opmerkingen van de onderzoeksdeelnemers niet vertekent om in een bepaald verhaal te passen.

    • Kwalitatieve onderzoekers kunnen een audittrail bieden, die elke stap van de gegevensanalyse belicht en de redenen achter de genomen beslissingen toelicht. Dit helpt vast te stellen dat de bevindingen van het onderzoek nauwkeurig de reacties van de deelnemers weergeven.

Hoe je voor een objectief onderzoek kan zorgen, lees je hier. Lees eventueel hier ook hoe je de kwaliteit van onderzoek kunt verhogen.


Meer info:

https://myresearchmentor.nl/kwaliteitsborging-van-kwalitatief-onderzoek

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *