14 Jan

Verschillen tussen kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek

Het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek ligt voornamelijk in de aard van de gegevens die worden verzameld, de methoden die worden gebruikt en de manier waarop de resultaten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Hier zijn de belangrijkste verschillen:

1. Aard van gegevens:
– Kwalitatief onderzoek: Dit richt zich op het begrijpen van complexe fenomenen door middel van diepgaande exploratie en analyse van kwalitatieve gegevens, zoals meningen, overtuigingen, attitudes, percepties en gedragingen van individuen. Deze gegevens worden vaak in woorden, beelden of contextuele beschrijvingen vastgelegd.
– Kwantitatief onderzoek: Dit richt zich op het verzamelen en analyseren van numerieke gegevens om patronen, relaties of trends te identificeren en statistische generalisaties te maken. Deze gegevens worden vaak verzameld via gestandaardiseerde enquêtes, vragenlijsten of observaties, en worden geanalyseerd met behulp van statistische methoden.

2. Onderzoeksmethoden:
– Kwalitatief onderzoek: Dit maakt gebruik van methoden zoals interviews, focusgroepen, observaties en case-studies om diepgaand inzicht te verkrijgen in de ervaringen, attitudes en percepties van individuen of groepen.
– Kwantitatief onderzoek: Dit maakt gebruik van gestandaardiseerde enquêtes, vragenlijsten of gestructureerde observaties om numerieke gegevens te verzamelen die kunnen worden geanalyseerd met behulp van statistische methoden.

3. Analyse en interpretatie:
– Kwalitatief onderzoek: De analyse van kwalitatieve gegevens richt zich op het identificeren van patronen, thema’s en betekenissen door middel van inductieve benaderingen zoals thematische analyse of grounded theory. Interpretatie omvat vaak het verkennen van complexe relaties en het begrijpen van contextuele factoren.
– Kwantitatief onderzoek: De analyse van kwantitatieve gegevens omvat het gebruik van statistische technieken om relaties tussen variabelen te onderzoeken, patronen te identificeren en hypotheses te testen. Interpretatie omvat het trekken van conclusies op basis van statistische analyses en het generaliseren van bevindingen naar een populatie.


Statistiek en kwantitatief onderzoek
Kwantitatief onderzoek maakt verder veel gebruik van wiskundige gegevens, waarbij conclusies vaak worden afgeleid met behulp van programma’s zoals SPSS. Om meer te leren over het SPSS-programma en kwantitatieve methoden, verwijs ik graag naar het boek van Martijn de Goede & En de Baarda, getiteld “Basisboek Statistiek met SPSS“.

In de praktijk combineren onderzoekers vaak beide benaderingen, afhankelijk van de onderzoeksvraag en het doel van de studie, wat bekend staat als mixed methods-onderzoek, of vaak ook als triangulatie.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *