14 Jan

Maatstaven

Voor een onderzoek kunnen hypothesen worden geformuleerd als richtlijnen voor het verzamelen en analyseren van gegevens, gebaseerd op theoretische overwegingen of eerdere observaties. Deze hypothesen kunnen worden gekoppeld aan diverse kwaliteitseisen, een onderzoek/literatuur, maar ook aan ROI, ROE en KPI’s.

Hieronder volgt meer uitleg over wat deze termen precies betekenen en welke hypothesen hiervoor kunnen worden opgesteld.

  • ROI (Return on Investment): ROI is een financiële maatstaf die de winst of het rendement van een investering uitdrukt als een percentage van de kosten van die investering. Het wordt gebruikt om de efficiëntie van een investering te beoordelen.
  • ROE (Return on Effort): ROE, ook bekend als Return on Energy of Return on Engagement, is een maatstaf die de waarde of het rendement van de inspanningen die zijn geleverd om een bepaald doel te bereiken, uitdrukt. Het gaat niet alleen om financiële resultaten, maar ook om de inzet van tijd, energie en andere middelen.
  • KPI’s (Key Performance Indicators): KPI’s zijn meetbare waarden die de prestaties van een bedrijf, team of individu op een bepaald gebied weergeven. Ze worden gebruikt om de voortgang te meten ten opzichte van doelstellingen en om te bepalen of bepaalde acties of strategieën effectief zijn.

Voorbeelden van hypothesen die verbonden kunnen worden met ROI, ROE’s en KPI’s:

Hypothese voor ROI:
Aannames: Een hogere investering in online marketing zal leiden tot een toename van websiteverkeer en uiteindelijk tot een hogere omzet.
Hypothese: Door het verdubbelen van het marketingbudget voor online advertenties zal de ROI met minstens 20% stijgen binnen het komende kwartaal.

Hypothese voor ROE:
Aannames: Een verbeterde klantenservice zal leiden tot een grotere klanttevredenheid en loyaliteit.
Hypothese: Door het implementeren van een klantenservice-livechatfunctie op de website zal de ROE stijgen doordat klanten sneller en effectiever geholpen worden, wat resulteert in een hogere retentiegraad.

Hypothese voor KPI’s:
Aannames: Een kortere doorlooptijd van productie zal leiden tot een verbetering van de algehele efficiëntie van de productieafdeling.
Hypothese: Door de implementatie van lean manufacturing principes zal de doorlooptijd van productie met 15% verminderen binnen het komende jaar, wat zich vertaalt in een verbetering van de KPI voor de productie-efficiëntie.

Deze hypothesen kunnen vervolgens worden getest en geëvalueerd om te bepalen of de aannames juist zijn en om inzicht te krijgen in de impact op ROI, ROE’s en KPI’s.


Diverse maatstaven

Naast KPI’s, ROI en ROE zijn er nog andere maatstaven en financiële metingen die kunnen worden gebruikt om prestaties te evalueren en besluitvorming te ondersteunen. Hypothesen kunnen dan ook worden opgesteld op basis van deze maatstaven. Enkele van deze alternatieven zijn:

• Netto-winstmarge: Dit is een maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf en wordt berekend door de nettowinst te delen door de omzet. Het geeft aan hoeveel van elke verdiende euro uiteindelijk als nettowinst overblijft.
• Break-evenpunt: Dit is het punt waarop de totale opbrengsten gelijk zijn aan de totale kosten, wat betekent dat er geen winst of verlies wordt gemaakt. Het berekenen van het break-evenpunt is nuttig bij het bepalen van de minimale omzet die nodig is om operationele kosten te dekken.
• Cashflow: Dit is de netto hoeveelheid geld die een bedrijf binnenkomt en uitgaat gedurende een bepaalde periode. Cashflow kan worden gebruikt als een maatstaf voor de financiële gezondheid en liquiditeit van een bedrijf, en kan helpen bij het identificeren van mogelijke cashflowproblemen.
• Klanttevredenheidsscores: Deze metingen worden gebruikt om de tevredenheid en loyaliteit van klanten te evalueren. Ze kunnen worden verzameld via enquêtes, feedbackformulieren of sociale media-analyses, en zijn waardevol bij het bepalen van de algehele klantbeleving en het identificeren van gebieden voor verbetering.
• Productiviteitsindicatoren: Dit zijn maatstaven die de efficiëntie van de productie of operaties van een bedrijf meten. Voorbeelden zijn output per werknemer, doorlooptijd van processen en efficiëntie van machines. Productiviteitsindicatoren helpen bij het identificeren van mogelijkheden voor procesoptimalisatie en kostenbesparing.
• Marktaandeel: Dit is het percentage van de totale marktomzet dat wordt gegenereerd door een bepaald bedrijf of product. Het kan worden gebruikt om de concurrentiepositie van een bedrijf te beoordelen en de effectiviteit van marketing- en verkoopstrategieën te meten.
• Klantenacquisitiekosten (CAC): Deze meting geeft aan hoeveel geld een bedrijf gemiddeld moet uitgeven om één nieuwe klant te verwerven. Het helpt bij het evalueren van de efficiëntie van marketing- en verkoopinspanningen en kan worden vergeleken met de gemiddelde opbrengst per klant om de winstgevendheid van klanten te beoordelen.
• Retentiepercentage: Dit is het percentage klanten dat een bedrijf gedurende een bepaalde periode behoudt. Een hoog retentiepercentage duidt op een sterke klantenbinding en kan leiden tot stabiele inkomstenstromen op lange termijn.
• Return on Assets (ROA): ROA meet het rendement dat een bedrijf genereert op zijn totale activa. Het wordt berekend door de nettowinst te delen door het gemiddelde totale vermogen van een bedrijf. ROA geeft inzicht in hoe efficiënt een bedrijf zijn activa gebruikt om winst te genereren.
• Voorraadomloopsnelheid: Deze maatstaf geeft aan hoe vaak een bedrijf zijn voorraad gedurende een bepaalde periode omzet. Een hogere voorraadomloopsnelheid kan wijzen op een efficiënt voorraadbeheer en lagere opslagkosten.
• Customer Lifetime Value (CLV): CLV vertegenwoordigt de totale verwachte opbrengst die een bedrijf van een klant kan genereren gedurende de gehele levensduur van hun relatie. Het helpt bij het bepalen van de waarde van klantrelaties en kan worden gebruikt bij het nemen van beslissingen over klantacquisitie en retentie.
• Employee Satisfaction Index: Deze meting evalueert de tevredenheid en betrokkenheid van werknemers bij hun werkgever. Een hogere Employee Satisfaction Index kan leiden tot verbeterde prestaties, lagere personeelsverloop en een positieve bedrijfscultuur.
• Nettowerkkapitaal (NWC): NWC berekent het verschil tussen de kortetermijnactiva en de kortetermijnverplichtingen van een bedrijf. Een positieve NWC duidt op een gezonde liquiditeit en operationele stabiliteit.
• Net Promoter Score (NPS): Deze meting beoordeelt de bereidheid van klanten om een bedrijf aan te bevelen aan anderen. Het wordt gemeten door klanten te vragen hoe waarschijnlijk het is dat ze het bedrijf zouden aanbevelen op een schaal van 0 tot 10, en de score te categoriseren in promoters, passives en detractors.
• Conversiepercentage: Dit is het percentage bezoekers van een website of gebruikers van een app dat een gewenste actie uitvoert, zoals een aankoop doen, een formulier invullen of zich abonneren op een nieuwsbrief. Een hoger conversiepercentage duidt op een effectievere website of app-ervaring.
• Klantentrouw: Dit meet de mate waarin klanten herhaaldelijk bij een bedrijf kopen of gebruikmaken van zijn diensten. Het kan worden gemeten aan de hand van herhaalde aankopen, abonnementsverlengingen of terugkerende boekingen.
• Werknemersverlooppercentage: Dit is het percentage werknemers dat een organisatie verlaat binnen een bepaalde periode. Een hoog verlooppercentage kan duiden op problemen met betrokkenheid, cultuur of arbeidsvoorwaarden.
• Gemiddelde opbrengst per gebruiker (ARPU): ARPU meet de gemiddelde omzet die wordt gegenereerd door elke individuele gebruiker of klant. Het helpt bij het beoordelen van de waarde van klanten en kan worden gebruikt bij het bepalen van prijsstrategieën.
• Bedrijfswaarde (Enterprise Value): Enterprise Value is de totale waarde van een bedrijf, inclusief zowel schulden als eigen vermogen. Het is een belangrijke maatstaf bij fusies en overnames en kan worden gebruikt om de algehele financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.
• Customer Churn Rate: Deze maatstaf geeft aan hoeveel klanten een bedrijf verliest binnen een bepaalde periode. Een hoog churnpercentage kan wijzen op problemen met klanttevredenheid, productkwaliteit of concurrentie.
• Leveranciersprestatiebeoordeling: Dit meet de prestaties van leveranciers op basis van criteria zoals tijdige levering, productkwaliteit en klantenservice. Het helpt bij het identificeren van betrouwbare en kosteneffectieve leveranciers.
• Innovatie-index: Deze maatstaf beoordeelt de mate van innovatie binnen een organisatie, gemeten aan de hand van factoren zoals het aantal nieuwe producten of diensten, octrooien en investeringen in onderzoek en ontwikkeling.
• Duurzaamheidsprestaties: Dit meet de inspanningen van een organisatie op het gebied van duurzaamheid, zoals energieverbruik, afvalproductie, CO2-uitstoot en sociale verantwoordelijkheid.


Er zijn natuurlijk meer maatstaven, maar de belangrijkste en meest gebruikte maatstaven zijn hierboven opgesomd. Voor een stappenplan om hypothesen op te stellen op basis van diverse maatstaven, klik hier.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *