14 Jan

Onderdelen van een experiment plan/testplan

Een experiment plan is nodig om de methodologie en procedures voor het uitvoeren van een onderzoek systematisch te definiëren en te organiseren. In een experiment plan (oftewel een testplan) moeten per deelvraag/hypothese minimaal de volgende punten naar voren komen:

  • Aanleiding: Beschrijf nauwkeurig waarom het experiment is uitgevoerd, op welke deelvraag/hypothese wordt er gestreefd om een antwoord te geven. Dit moet helder en gedetailleerd worden beschreven.
  • Beschrijving van het Experiment: Leg uit hoe het experiment is uitgevoerd. Wees zo gedetailleerd mogelijk over de methoden die zijn gebruikt om data te verzamelen. Beoordeel ook de kwaliteit van het bewijs dat is verzameld. Identificeer eventuele tekortkomingen en beperkingen van de verzamelde data.
  • Testkaart: Werk een testkaart uit waarin de belangrijkste informatiepunten worden opgenomen die relevant zijn voor het onderzoek. Deze informatie kan helpen bij het beoordelen van de resultaten en het trekken van conclusies.
  • Data-opname: Neem in het experimentplan de verzamelde data op die zijn verkregen tijdens de uitvoering van het experiment. Zorg ervoor dat de data nauwkeurig en betrouwbaar zijn vastgelegd.
  • Leerkaart: Breng de belangrijkste leerpunten in kaart die zijn verkregen uit het experiment. Beschrijf wat er is geleerd en welke inzichten zijn opgedaan.
  • Conclusies: Stel conclusies op basis van de verzamelde data en de geleerde lessen. Geef aan hoe deze conclusies het vervolg van het testproces kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan eventuele aanpassingen in de methodologie of verdere experimenten die nodig zijn.

Het is van belang om voor elke hypothese/deelvraag een apart experimentplan als bijlage op te nemen, omdat de uitwerking en aanpak per onderdeel vaak verschillen en tot andere resultaten kunnen leiden.

Een canvas voor een testkaart en een leerkart vind je hier. Deze kun je gebruiken om in je experiment plan je aanpak en resultaten mee te beschrijven:

Hier volgt iets meer beschrijving over wat een Testkaart en een Leerkaart is:

  • Een testkaart is een visueel hulpmiddel dat wordt gebruikt om een specifiek experiment te plannen. Het bevat informatie over het experiment, inclusief het doel, de hypothese die wordt getest, de variabelen die worden gecontroleerd en de te nemen stappen. Het kan ook ruimte bieden voor het vastleggen van de verwachte resultaten en de criteria voor succes.
  • Een leerkart, ook wel bekend als een leerkaart of retrospectives, wordt gebruikt om de geleerde lessen van een experiment of project vast te leggen. Het bevat informatie over wat er is geleerd tijdens het experiment, inclusief successen, mislukkingen, uitdagingen en inzichten. Het kan ook suggesties bevatten voor toekomstige acties op basis van de opgedane kennis.

Welke onderdelen een onderzoeksrapport verder nog meer moet bevatten, kan hier worden gelezen.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *